Artikel 1 DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf in de mode- en/of schoenendetailhandel uitoefent;
b. consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant modeartikelen en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer;
c. onder modeartikelen en/of schoenen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voor zover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde ondernemer;

Artikel 2 RETOUREN
1. Tenzij anders overeengekomen heeft de consument recht op ruiling van het gekochte modeartikel en/of de gekochte schoenen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. retour vindt plaats binnen 10 dagen na aankoop van het gekochte modeartikel en/of de schoenen tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur;
b. het modeartikel en/of de schoenen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet gedragen;
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde modeartikelen en/of schoenen.
3. Kosten voor het retour sturen van het gekochte modeartikel en/of schoenen zijn voor rekening van de consument.

Artikel 3 BETALING
1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct na bestelling tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan.

Artikel 4 KLACHTEN
1. Klachten over gebreken aan gekochte modeartikelen, schoenen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend.
2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.
3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het modeartikel en/of de schoenen te bewaren.

0